Bóng cây chênh chếch mé đường xa
Chim chóc ngoài vườn ríu rít ca
Cuộc rượu say mềm đâu có tiếc
Người ta ai thoát trẻ trung mà!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)