Bóng cây chênh chếch mé đường xa
Chim chóc ngoài vườn ríu rít ca
Cuộc rượu say mềm đâu có tiếc
Người ta ai thoát trẻ trung mà!