問姮娥詩

始自夫妻相反目,
清虛夜夜一身孤。
年年兔擣長生藥,
曾贈西行逐客無。

 

Vấn Hằng Nga thi

Thuỷ tự phu thê tương phản mục,
Thanh Hư dạ dạ nhất thân cô.
Niên niên thố đảo trường sinh dược,
Tằng tặng tây hành trục khách vô.

 

Dịch nghĩa

Bắt đầu từ chuyện vợ chống giận dỗi nhau,
Đêm đêm chịu vò võ nơi Thanh Hư động.
Năm lại năm, thỏ ngọc phải giã thuốc trường sinh,
Biết đã tặng cho người bị đuổi sang phương tây chưa?


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Chút bởi vợ chồng phen giận dỗi,
Đêm đêm vò võ động Thanh Hư.
Thuốc tiên thỏ ngọc năm năm giã,
Người cuối trời tây, gửi tặng chưa?

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bởi chuyện vợ chồng sinh giận dỗi
Đêm đêm bóng chiếc động Thanh Hư
Năm năm giả thuốc trường sinh mãi
Gửi đến trời tây để tặng chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ chuyện vợ chồng giận dỗi nhau,
Thanh Hư vò võ động đêm sầu.
Thuốc tiên thỏ ngọc bao năm giã,
Gửi khách trời tây đày đã lâu?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tram Nguyen

Thuỷ khởi vợ chồng xung khắc nhau
Thanh không tăm tối một thân sầu
Năm trôi thỏ giã trường sinh dược
Tặng khách trời tây tìm đã lâu?

15.00
Trả lời