Đèn sách nợ nần sáu chục niên,
Thung dung thượng giới bậc thần tiên.
Thực hành Nho thuật theo tiền thánh,
Nhà rộng, bàn kinh, bậc tiết hiền.

tửu tận tình do tại