Tuổi trẻ Mao sinh chí đã hào,
Sách hay kim cổ, lớn công lao.
Mỗi lần săn thỏ Trung Sơn ấy,
Rực sáng tia văn muôn trượng cao.

tửu tận tình do tại