Đây là tập thơ chữ Hán của vua Lê Thánh Tông gồm 17 bài thơ (trong đó có 14 bài thơ vịnh cửa biển nước nhà). Tập thơ ra đời năm 1470 trong chiến dịch đi đánh Chiêm Thành.