Mưa mai mù mịt cửa Hà Hoa,
Ngắm biển mênh mang bốn phía xa.
Mây mến đầu non lơ lửng đứng,
Sóng theo con nước dập dờn qua.
Thuỷ Tiên đầm nọ đầy sương sáng,
Chế Thắng đền kia rực cỏ hoa.
Say tựa bên mui càng nảy hứng,
Lòng thơ dạ khách khó khuây khoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.