題道人雲水居其八

兩岸蘆花兩岸秋,
生緣渚得一扁舟。
傍人欲識忘情樂,
萬里江山汗漫遊。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 08

Lưỡng ngạn lô hoa lưỡng ngạn thu,
Sinh duyên chử đắc nhất biên chu.
Bàng nhân dục thức vong tình lạc,
Vạn lý giang san hãn mạn du.

 

Dịch nghĩa

Hoa lau đôi bờ, cảnh đã sang thu,
Hiện ra ven bãi một con thuyền nhỏ.
Người bên ngoài muốn biết cái thú “vong tình”,
Thì hãy lãng du thoải mái nơi non sông vạn dặm.Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Đôi bờ lau lách, đôi bờ thu,
Ven bãi hiện ra một chiếc đò.
Cái thú “vong tình” ai muốn biết,
Núi sông muôn dặm hãy ngao du.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lau lách đôi bờ nhuộm vẻ thu
Hiện ra ven bãi một con đò
Vong tình thú ấy nào ai biết
Muôn dặm non sông mặc lãng du.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đôi bờ lau lách cảnh sang thu,
Ven bãi hiện ra thuyền lãng du.
Cái thú “vong tình” ngoài muốn biết,
Non sông dạo khắp dặm sa mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời