Say rồi, còn nói trăm ngày,
Cắt thịt, còn bảo việc này có ba.
Lỗ tử không gặp Điền Ba,
Thì đâu hết chuyện bàn xa, bàn gần.

tửu tận tình do tại