Trong lòng tay phất phơ,
Mang gió đến cho người.
Canh năm trời đất sáng,
Gần gũi bấy bề tôi.

tửu tận tình do tại