“Những phường bất nghĩa xin đừng đến
Để thềm ta xanh mãi sắc rêu” (Nguyễn Bính)

 

Thơ tình

Viết cho em