Ai thả vào face một nụ cười
Mãi hoài giăng mắc trái tim tôi?
Ông Tơ bà Nguyệt đùa chi thế
Sao để tim tôi lạc giữa trời?

10/11/2017