Em đi để lại nụ cười
Trong veo mắt biếc rối bời tim ai
Anh về xây mộng Liêu trai
Tháng năm chờ đợi một mai hẹn thề....

10/10/2020