Bỗng thấy thương em quá là thương
Lo toan vất vả suôt canh trường
Việc nhà việc nước mình em cả
Xin tặng cho em triệu chữ thương

2022