Tình đã lỡ trao dẫu biết sai
Yêu thương sau trước đã an bài
Còn đâu tuổi trẻ mà ao ước
Mãi nhớ người xưa bạc mắt ai...

8/2020