Chợt vui rồi lại chợt buồn
Chợt xa, chợt nhớ, chợt mừng, chợt lo
Chợt nghe câu nói hẹn hò
Chợt nghe câu nói hư vô kiếp này
Chợt nghe lời thật đắm say
Chợt nghe lời quá đắng cay đau lòng
Chợt yêu, chật ghét, chợt thương, chợt hờn
Chợt nghe hy vọng dâng tràn
Chợt sầu thăm thẳm ngút ngàn cao xanh...

2015