Bây giờ cách biệt xa xôi
Nhờ internet mà ngồi bên nhau
Mai sau dù có bạc đầu
Hữu duyên thiên lí gặp nhau có ngày...

2015