Tưởng rằng gặp được tri âm
Ngờ đâu lại đứt cung cầm từ đây
Nghĩa tình sau trước đong đầy
Ai tri âm đó? Đoạ đày tấm thân!.,.
Xót xa xa xót đã phần
Sướng vui đâu thấy mấy lần thương đau
Một lời...
Thôi đã mất nhau
Ước sao lại có kiếp sau hẹn hò...

2016