Nhớ anh thì em gọi
Chứ có việc gì đâu
Cớ chi anh cứ hỏi
Em biết nói làm sao?
Nhớ anh thì em gọi
Dù anh chẳng trả lời
Lòng em bớt nhớ nhung
Sau mỗi lần em gọi...
Nhớ anh thì em gọi
Nếu anh có trả lời
Thì em sướng bao nhiêu
Tim bổi hổi bồi hồi...
Nhớ anh thì em gọi
Cho vơi nỗi nhớ anh
Cho xa lại thành gần
Trong những ngày cách trở...

2016