Thời gian như chớp mắt
Mà dòng đời cứ trôi
Còn ta mải rong chơi
Đâu biết mình đang mất!

17/9/2019