Còn không cái rét Nàng Bân?
Cho em tìm lại ái ân mặn nồng
Thoả lòng ngày ước đêm mong
Yêu thương lại dậy, máu hồng lại sôi..

7/3/2018