Tình cờ em rủ lên face
Ngờ đâu thành nghiện ngất ngây bấy chầy
Mất ăn mất ngủ từ đây
Tơ tình giăng mắc ai hay lúc nào?
Mỗi ngày một giấc chiêm bao
Nhung nhung nhớ nhớ làm sao cho đành
Tơ vương rút ruột đời tằm
Đêm ngày ngóng ngọn đèn xanh nhà nàng
Đèn xanh tim đập rộn ràng
Không đèn lòng lại bồn chồn chẳng yên
Lỡ rồi lạc chốn đào nguyên
Anh như Từ Thức đã quên lối về…

2016