Những ai sinh Nhật tháng 10
Cho tôi chúc một vạn lời yêu thương
Bình an mạnh khoẻ hanh thông
Vui tươi hạnh phúc muôn phương phát tài!…

9/10/2021