15.00
72 bài thơ
Tạo ngày 29/09/2005 08:46 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 06/04/2007 18:43 bởi Vanachi
Bội phong, Bội, Dung, Vệ là tên ba nước, theo sách Vũ Cống, ở đất Kỳ Châu, phía tây có núi Thái Hành ngăn trở, phía bắc qua khỏi sông Hoành Chương, phía đông nam vượt qua sông Hoàng Hà đến cánh đồng trồng dâu ở Viễn Châu. Đến cuối đời nhà Thương, vua Trụ đóng đô ở đấy, Vũ Vương thân nhà Thương, chia từ Triều Ca, kinh thành của Trụ Vương trở về phương bắc gọi là nước Bội, trở về phía nam gọi là nước Dung, trở về phía đông gọi là nước Vệ để phong cho chư hầu.

Nước Bội và nước Dung thì lúc đầu tiên không rõ đã phong cho ai. Còn nước Vệ là nước của Khanh Thúc, em của Vũ Vương, Kinh đô của nước Vệ vốn ở Hà Bắc, về phía đông của nước Triều Ca, phía bắc sông Kỳ và phía nam sông Bách Tuyền, rồi về sau không biết là thời nào lại gồm được đất nước nước Bội và nước Dung, đến thời Vệ Ý Công bị rợ Địch…