Đất Can ra đó tạm dừng
Uống chung rượu tiễn ở vùng đất Ngôn.
Trét dầu cho trục bánh trơn,
Quầy xe rồi cứ chạy dồn nẻo xa.
Hãy mau đến nước Vệ nhà.
E rằng hại nghĩa, ắt là chẳng nên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.