Trên chiếc thuyền hai người cùng lướt,
Mãi tiến trên mặt nước nổi trôi.
Nói ra để nhớ hai người,
Chẳng là nguy hại đến rồi hay sao ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.