Dáng giản dị ra chiều lờn dể,
Thì vừa toan cùng để múa chơi
Ánh dương vừa đúng giữa trời,
Trên cao phía trước là nơi múa cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.