Đi trên sông gặp nơi sâu thẳm,
Bè với thuyền êm ấm ta đi.
Gặp nơi nước cạn ngại gì,
Muốn bơi muốn lặn tuỳ thì liệu lo.
Chuyện mất còn nhỏ to mọi thứ,
Cũng gắng công tìm đủ cho chàng.
Xóm giềng dân chúng tóc tang,
Em đều gấp rút cứu nàn quản bao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.