25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
584 bài dịch
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Giáng (581 bài)
- Phạm Hổ (87 bài)
- Trần Dần (77 bài)
- Chính Hữu (27 bài)
- Phan Vũ (4 bài)
Tạo ngày 01/05/2020 16:09 bởi Vanachi
Tạ Quang Phát (25/1/1926 -?) sinh tại Trà Vinh, xuất thân trong một gia đình trung lưu, có bằng trung học Pháp năm 1944, tự học chữ Nho và chuyên nghiên cứu về chữ Nho từ năm 1947. Ông là chủ sự Phòng Sưu tầm thuộc Viện Khảo cổ thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục, đồng thời là chuyên viên Uỷ ban Dịch thuật trực thuộc Ban Cổ văn, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá trong chế độ Sài Gòn cũ. Ông đã dịch và xuất bản nhiều sách dịch từ Hán văn.

Tác phẩm:
- Hán học tân phương (tự xuất bản, Sài Gòn, 1948)
- Hán văn giải tự (NXB Vĩnh Bảo, Sài Gòn, 1956)
- Thi kinh tập truyện (Trung tâm học liệu, Bộ Quốc gia Giáo dục, Sài Gòn, 1969)
- Tây Sơn thuật lược (Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, Sài Gòn, 1971)

 

Thơ dịch tác giả khác

Khổng Tử (Trung Quốc)

 1. Ẩn kỳ lôi 1
  2
 2. Ẩn kỳ lôi 2
  2
 3. Ẩn kỳ lôi 3
  3
 4. Bá hề 1
  2
 5. Bá hề 2
  3
 6. Bá hề 3
  2
 7. Bá hề 4
  2
 8. Bách chu 1
  2
 9. Bách chu 1
  2
 10. Bách chu 2
  2
 11. Bách chu 2
  2
 12. Bách chu 3
  2
 13. Bách chu 4
  2
 14. Bách chu 5
  2
 15. Bào hữu khổ diệp 1
  2
 16. Bào hữu khổ diệp 2
  3
 17. Bào hữu khổ diệp 3
  2
 18. Bào hữu khổ diệp 4
  2
 19. Bảo vũ 1
  3
 20. Bảo vũ 2
  3
 21. Bảo vũ 3
  3
 22. Bắc môn 1
  2
 23. Bắc môn 2
  2
 24. Bắc môn 3
  2
 25. Bắc phong 1
  2
 26. Bắc phong 2
  3
 27. Bắc phong 3
  3
 28. Biểu hữu mai 1
  4
 29. Biểu hữu mai 2
  4
 30. Biểu hữu mai 3
  4
 31. Cam đường 1
  3
 32. Cam đường 2
  2
 33. Cam đường 3
  2
 34. Can mao 1
  2
 35. Can mao 2
  2
 36. Can mao 3
  2
 37. Cao cầu 1
  4
 38. Cao cầu 1
  3
 39. Cao cầu 1
  3
 40. Cao cầu 2
  3
 41. Cao cầu 2
  3
 42. Cao cầu 2
  3
 43. Cao cầu 3
  3
 44. Cao cầu 3
  3
 45. Cao dương 1
  2
 46. Cao dương 2
  2
 47. Cao dương 3
  2
 48. Cát cú 1
  3
 49. Cát cú 2
  3
 50. Cát đàm 1
  2
 51. Cát đàm 2
  2
 52. Cát đàm 3
  2
 53. Cát luỹ 1
  2
 54. Cát luỹ 2
  2
 55. Cát luỹ 3
  2
 56. Cát nhật 1
  2
 57. Cát nhật 2
  2
 58. Cát nhật 3
  2
 59. Cát nhật 4
  2
 60. Cát sinh 1
  4
 61. Cát sinh 2
  4
 62. Cát sinh 3
  4
 63. Cát sinh 4
  4
 64. Cát sinh 5
  6
 65. Chung Nam 1
  3
 66. Chung Nam 2
  3
 67. Chung phong 1
  2
 68. Chung phong 2
  2
 69. Chung phong 3
  2
 70. Chung phong 4
  2
 71. Chung tư 1
  3
 72. Chung tư 2
  2
 73. Chung tư 3
  1
 74. Cốc phong 1
  2
 75. Cốc phong 2
  2
 76. Cốc phong 3
  2
 77. Cốc phong 4
  2
 78. Cốc phong 5
  2
 79. Cốc phong 6
  2
 80. Cưu mộc 1
  3
 81. Cưu mộc 2
  1
 82. Cưu mộc 3
  2
 83. Cửu vực 1
  3
 84. Cửu vực 2
  3
 85. Cửu vực 3
  3
 86. Cửu vực 4
  3
 87. Dã hữu man thảo 1
  3
 88. Dã hữu man thảo 2
  3
 89. Dã hữu tử khuân 1
  3
 90. Dã hữu tử khuân 2
  3
 91. Dã hữu tử khuân 3
  5
 92. Dương chi thuỷ 1
  2
 93. Dương chi thuỷ 1
  2
 94. Dương chi thuỷ 1
  3
 95. Dương chi thuỷ 2
  2
 96. Dương chi thuỷ 2
  2
 97. Dương chi thuỷ 2
  3
 98. Dương chi thuỷ 3
  2
 99. Dương chi thuỷ 3
  4
 100. Đại xa 1
  2
 101. Đại xa 2
  2
 102. Đại xa 3
  2
 103. Đào yêu 1
  9
 104. Đào yêu 2
  6
 105. Đào yêu 3
  3
 106. Đệ đỗ 1
  3
 107. Đệ đỗ 1
  3
 108. Đệ đỗ 2
  3
 109. Đệ đỗ 2
  3
 110. Đệ đỗ 3
  3
 111. Đệ đỗ 4
  3
 112. Đế đống 1
  2
 113. Đế đống 2
  2
 114. Đế đống 3
  2
 115. Đính chi phương trung 1
  2
 116. Đính chi phương trung 2
  2
 117. Đính chi phương trung 3
  2
 118. Đồng cung 1
  2
 119. Đồng cung 2
  2
 120. Đồng cung 3
  2
 121. Đông môn chi dương 1
  4
 122. Đông môn chi dương 2
  3
 123. Đông môn chi phần 1
  4
 124. Đông môn chi phần 2
  3
 125. Đông môn chi phần 3
  3
 126. Đông môn chi thiện 1
  3
 127. Đông môn chi thiện 2
  3
 128. Đông môn chi trì 1
  3
 129. Đông môn chi trì 2
  3
 130. Đông môn chi trì 3
  3
 131. Đông phương chi nhật 1
  3
 132. Đông phương chi nhật 2
  3
 133. Đông phương vị minh 1
  3
 134. Đông phương vị minh 2
  3
 135. Đông phương vị minh 3
  3
 136. Đông Sơn 1
  3
 137. Đông Sơn 2
  3
 138. Đông Sơn 3
  3
 139. Đông Sơn 4
  3
 140. Giản hề 1
  2
 141. Giản hề 2
  2
 142. Giản hề 3
  2
 143. Giản hề 4
  2
 144. Giang hữu tự 1
  2
 145. Giang hữu tự 2
  2
 146. Giang hữu tự 3
  2
 147. Giảo đồng 1
  3
 148. Giảo đồng 2
  3
 149. Hà bỉ nùng hĩ 1
  2
 150. Hà bỉ nùng hĩ 2
  2
 151. Hà bỉ nùng hĩ 3
  2
 152. Hà Quảng 1
  2
 153. Hà Quảng 2
  2
 154. Hạ tuyền 1
  3
 155. Hạ tuyền 2
  3
 156. Hạ tuyền 3
  3
 157. Hạ tuyền 4
  3
 158. Hán Quảng 1
  3
 159. Hán Quảng 2
  2
 160. Hán Quảng 3
  2
 161. Hành lộ 1
  2
 162. Hành lộ 2
  2
 163. Hành lộ 3
  2
 164. Hậu nhân 1
  3
 165. Hậu nhân 2
  3
 166. Hậu nhân 3
  3
 167. Hậu nhân 4
  3
 168. Hoàn lan 1
  2
 169. Hoàn lan 2
  2
 170. Hoàng điểu 1
  4
 171. Hoàng điểu 2
  3
 172. Hoàng điểu 3
  3
 173. Hoàng hoàng giả hoa 1
  3
 174. Hoàng hoàng giả hoa 2
  3
 175. Hoàng hoàng giả hoa 3
  3
 176. Hoàng hoàng giả hoa 4
  3
 177. Hoàng hoàng giả hoa 5
  3
 178. Hoành môn 1
  3
 179. Hoành môn 2
  3
 180. Hoành môn 3
  3
 181. Hùng trĩ 1
  2
 182. Hùng trĩ 2
  2
 183. Hùng trĩ 3
  2
 184. Hùng trĩ 4
  2
 185. Hữu đệ chi đỗ 1
  3
 186. Hữu đệ chi đỗ 2
  3
 187. Hữu hồ 1
  2
 188. Hữu hồ 2
  2
 189. Hữu hồ 3
  2
 190. Hữu nữ đồng xa 1
  4
 191. Hữu nữ đồng xa 2
  4
 192. Kê minh 1
  3
 193. Kê minh 2
  3
 194. Khải phong 1
  2
 195. Khải phong 2
  2
 196. Khải phong 3
  2
 197. Khải phong 4
  2
 198. Khảo bàn 1
  2
 199. Khảo bàn 2
  2
 200. Khảo bàn 3
  2
 201. Khâu trung hữu ma 1
  2
 202. Khâu trung hữu ma 2
  2
 203. Khâu trung hữu ma 3
  2
 204. Khiên thường 1
  3
 205. Khiên thường 2
  3
 206. Kích cổ 1
  1
 207. Kích cổ 2
  2
 208. Kích cổ 3
  2
 209. Kích cổ 4
  5
 210. Kích cổ 5
  2
 211. Kiêm gia 1
  4
 212. Kiêm gia 2
  3
 213. Kiêm gia 3
  3
 214. Kỳ úc 1
  3
 215. Kỳ úc 2
  3
 216. Kỳ úc 3
  3
 217. Lang bạt 1
  3
 218. Lang bạt 2
  3
 219. Lân chi chỉ 1
  3
 220. Lân chi chỉ 2
  2
 221. Lân chi chỉ 3
  6
 222. Lô linh 1
  3
 223. Lô linh 2
  3
 224. Lô linh 3
  3
 225. Lộc minh 1
  4
 226. Lộc minh 2
  4
 227. Lộc minh 3
  4
 228. Lục nguyệt 1
  3
 229. Lục nguyệt 2
  3
 230. Lục nguyệt 3
  2
 231. Lục nguyệt 4
  2
 232. Lục nguyệt 5
  2
 233. Lục nguyệt 6
  2
 234. Lục tiêu 1
  3
 235. Lục tiêu 2
  3
 236. Lục tiêu 3
  3
 237. Lục tiêu 4
  3
 238. Lục y 1
  3
 239. Lục y 2
  2
 240. Lục y 3
  2
 241. Lục y 4
  2
 242. Manh 1
  2
 243. Manh 2
  2
 244. Manh 3
  3
 245. Manh 4
  2
 246. Manh 5
  2
 247. Manh 6
  2
 248. Mao khâu 1
  2
 249. Mao khâu 2
  2
 250. Mao khâu 3
  2
 251. Mao khâu 4
  2
 252. Mộ môn 1
  3
 253. Mộ môn 2
  3
 254. Mộc qua 1
  2
 255. Mộc qua 2
  2
 256. Mộc qua 3
  2
 257. Nam hữu gia ngư 1
  3
 258. Nam hữu gia ngư 2
  3
 259. Nam hữu gia ngư 3
  3
 260. Nam hữu gia ngư 4
  3
 261. Nam sơn 1
  3
 262. Nam sơn 2
  3
 263. Nam sơn 3
  3
 264. Nam sơn 4
  3
 265. Nam sơn hữu đài 1
  3
 266. Nam sơn hữu đài 2
  3
 267. Nam sơn hữu đài 3
  3
 268. Nam sơn hữu đài 4
  4
 269. Nam sơn hữu đài 5
  2
 270. Nguyệt xuất 1
  3
 271. Nguyệt xuất 2
  4
 272. Nguyệt xuất 3
  3
 273. Ngư ly 1
  3
 274. Ngư ly 2
  3
 275. Ngư ly 3
  3
 276. Ngư ly 4
  3
 277. Ngư ly 5
  3
 278. Ngư ly 6
  3
 279. Nhật nguyệt 1
  2
 280. Nhật nguyệt 2
  2
 281. Nhật nguyệt 3
  2
 282. Nhật nguyệt 4
  2
 283. Nhị tử thừa chu 1
  2
 284. Nhị tử thừa chu 2
  2
 285. Nhữ phần 1
  3
 286. Nhữ phần 2
  3
 287. Nhữ phần 3
  2
 288. Nữ viết kê minh 1
  3
 289. Nữ viết kê minh 2
  3
 290. Nữ viết kê minh 3
  3
 291. Phá phủ 1
  3
 292. Phá phủ 2
  3
 293. Phá phủ 3
  3
 294. Phạt đàn 1
  3
 295. Phạt đàn 2
  3
 296. Phạt đàn 3
  3
 297. Phạt kha 1
  3
 298. Phạt kha 2
  3
 299. Phạt mộc 1
  3
 300. Phạt mộc 2
  3
 301. Phạt mộc 3
  3
 302. Phần tứ nhu 1
  3
 303. Phần tứ nhu 2
  3
 304. Phần tứ nhu 3
  3
 305. Phỉ phong 1
  4
 306. Phỉ phong 2
  4
 307. Phỉ phong 3
  4
 308. Phong 1
  3
 309. Phong 2
  3
 310. Phong 3
  3
 311. Phong 4
  3
 312. Phòng hữu thước sào 1
  3
 313. Phòng hữu thước sào 2
  3
 314. Phong vũ 1
  3
 315. Phong vũ 2
  3
 316. Phong vũ 3
  3
 317. Phù dĩ 1
  4
 318. Phù dĩ 2
  2
 319. Phù dĩ 3
  2
 320. Phù du 1
  3
 321. Phù du 2
  3
 322. Phù du 3
  4
 323. Phủ điền 1
  3
 324. Phủ điền 2
  4
 325. Phủ điền 3
  3
 326. Quan thư 1
  11
 327. Quan thư 2
  8
 328. Quan thư 3
  15
 329. Quân tử dương dương 1
  2
 330. Quân tử dương dương 2
  2
 331. Quân tử giai lão 1
  2
 332. Quân tử giai lão 2
  2
 333. Quân tử giai lão 3
  2
 334. Quân tử vu dịch 1
  2
 335. Quân tử vu dịch 2
  2
 336. Quyền dư 1
  3
 337. Quyền dư 2
  3
 338. Quyển nhĩ 1
  3
 339. Quyển nhĩ 2
  3
 340. Quyển nhĩ 3
  3
 341. Quyển nhĩ 4
  3
 342. Sơn hữu phù tô 1
  3
 343. Sơn hữu phù tô 2
  3
 344. Sơn hữu xu 1
  3
 345. Sơn hữu xu 2
  3
 346. Sơn hữu xu 3
  3
 347. Tái khu 1
  3
 348. Tái khu 2
  3
 349. Tái khu 3
  3
 350. Tái khu 4
  3
 351. Tái trì 1
  2
 352. Tái trì 2
  2
 353. Tái trì 3
  2
 354. Tái trì 4
  2
 355. Tang Trung 1
  2
 356. Tang Trung 2
  2
 357. Tang Trung 3
  2
 358. Tân đài 1
  2
 359. Tân đài 2
  2
 360. Tân đài 3
  2
 361. Tất suất 1
  3
 362. Tất suất 2
  3
 363. Tất suất 3
  3
 364. Tệ cẩu 1
  4
 365. Tệ cẩu 2
  4
 366. Tệ cẩu 3
  4
 367. Thác hề 1
  3
 368. Thác hề 2
  3
 369. Thạc nhân 1
  2
 370. Thạc nhân 2
  3
 371. Thạc nhân 3
  2
 372. Thạc nhân 4
  2
 373. Thạc thử 1
  3
 374. Thạc thử 2
  3
 375. Thạc thử 3
  3
 376. Thái cát 1
  4
 377. Thái cát 2
  5
 378. Thái cát 3
  4
 379. Thái khỉ 1
  2
 380. Thái khỉ 2
  2
 381. Thái khỉ 3
  2
 382. Thái khỉ 4
  2
 383. Thái linh 1
  3
 384. Thái linh 2
  3
 385. Thái linh 3
  3
 386. Thái phiền 1
  3
 387. Thái phiền 2
  2
 388. Thái phiền 3
  1
 389. Thái tần 1
  3
 390. Thái tần 2
  2
 391. Thái tần 3
  2
 392. Thái Thúc vu điền 1
  3
 393. Thái Thúc vu điền 2
  3
 394. Thái Thúc vu điền 3
  3
 395. Thái vi 1
  3
 396. Thái vi 2
  3
 397. Thái vi 3
  3
 398. Thái vi 4
  3
 399. Thái vi 5
  3
 400. Thái vi 6
  3
 401. Thanh nhân 1
  3
 402. Thanh nhân 2
  3
 403. Thanh nhân 3
  3
 404. Thảo trùng 1
  3
 405. Thảo trùng 2
  2
 406. Thảo trùng 3
  2
 407. Thần phong 1
  3
 408. Thần phong 2
  3
 409. Thần phong 3
  3
 410. Thấp hữu trường sở 1
  3
 411. Thấp hữu trường sở 2
  3
 412. Thấp hữu trường sở 3
  3
 413. Thập mẫu chi gian 1
  3
 414. Thập mẫu chi gian 2
  3
 415. Thấp tang 1
  2
 416. Thấp tang 2
  2
 417. Thấp tang 3
  2
 418. Thấp tang 4
  2
 419. Thất nguyệt 1
  3
 420. Thất nguyệt 2
  3
 421. Thất nguyệt 3
  3
 422. Thất nguyệt 4
  3
 423. Thất nguyệt 5
  3
 424. Thất nguyệt 6
  3
 425. Thất nguyệt 7
  3
 426. Thất nguyệt 8
  3
 427. Thi cưu 1
  4
 428. Thi cưu 2
  3
 429. Thi cưu 3
  3
 430. Thi cưu 4
  3
 431. Thiên bảo 1
  3
 432. Thiên bảo 2
  3
 433. Thiên bảo 3
  3
 434. Thiên bảo 4
  3
 435. Thiên bảo 5
  3
 436. Thiên bảo 6
  3
 437. Thố tư 1
  3
 438. Thố tư 2
  2
 439. Thố tư 3
  2
 440. Thố viên 1
  2
 441. Thố viên 2
  2
 442. Thố viên 3
  2
 443. Thù mâu 1
  3
 444. Thù mâu 2
  3
 445. Thù mâu 3
  3
 446. Thuần chi bôn bôn 1
  2
 447. Thuần chi bôn bôn 2
  2
 448. Thúc vu điền 1
  3
 449. Thúc vu điền 2
  3
 450. Thúc vu điền 3
  3
 451. Thử ly 1
  2
 452. Thử ly 2
  2
 453. Thử ly 3
  2
 454. Thức vi 1
  2
 455. Thức vi 2
  2
 456. Thước sào 1
  2
 457. Thước sào 2
  3
 458. Thước sào 3
  3
 459. Thường đệ 1
  3
 460. Thường đệ 2
  3
 461. Thường đệ 3
  3
 462. Thường đệ 4
  3
 463. Thường đệ 5
  3
 464. Thường đệ 6
  3
 465. Thường đệ 7
  3
 466. Thường đệ 8
  3
 467. Thương Trọng Tử 1
  5
 468. Thương Trọng Tử 2
  5
 469. Thương Trọng Tử 3
  5
 470. Tiêu liêu 1
  3
 471. Tiêu liêu 2
  3
 472. Tiểu nhung 1
  3
 473. Tiểu nhung 2
  3
 474. Tiểu nhung 3
  3
 475. Tiểu tinh 1
  2
 476. Tiểu tinh 2
  2
 477. Tĩnh nữ 1
  5
 478. Tĩnh nữ 2
  4
 479. Tĩnh nữ 3
  3
 480. Tinh tinh giả nga 1
  2
 481. Tinh tinh giả nga 2
  2
 482. Tinh tinh giả nga 3
  2
 483. Tinh tinh giả nga 4
  2
 484. Tố quan 1
  3
 485. Tố quan 2
  3
 486. Tố quan 3
  3
 487. Trạch bi 1
  3
 488. Trạch bi 2
  3
 489. Trạch bi 3
  3
 490. Trắc hộ 1
  3
 491. Trắc hộ 2
  3
 492. Trắc hộ 3
  3
 493. Trẫm lộ 1
  3
 494. Trẫm lộ 2
  3
 495. Trẫm lộ 3
  3
 496. Trẫm lộ 4
  3
 497. Trân Vĩ 1
  3
 498. Trân Vĩ 2
  3
 499. Trâu ngu 1
  2
 500. Trâu ngu 2
  2
 501. Tri y 1
  4
 502. Tri y 2
  5
 503. Tri y 3
  4
 504. Tru Lâm 1
  4
 505. Tru Lâm 2
  3
 506. Trúc can 1
  4
 507. Trúc can 2
  3
 508. Trúc can 3
  3
 509. Trúc can 4
  3
 510. Trung cốc hữu thôi 1
  2
 511. Trung cốc hữu thôi 2
  2
 512. Trung cốc hữu thôi 3
  2
 513. Trử 1
  3
 514. Trử 2
  3
 515. Trử 3
  3
 516. Tuân đại lộ 1
  3
 517. Tuân đại lộ 2
  3
 518. Tuyền 1
  3
 519. Tuyền 2
  3
 520. Tuyền 3
  3
 521. Tuyền thuỷ 1
  2
 522. Tuyền thuỷ 2
  2
 523. Tuyền thuỷ 3
  2
 524. Tuyền thuỷ 4
  2
 525. Tử khâm 1
  8
 526. Tử khâm 2
  5
 527. Tử khâm 3
  6
 528. Tứ mẫu 1
  3
 529. Tứ mẫu 2
  3
 530. Tứ mẫu 3
  3
 531. Tứ mẫu 4
  3
 532. Tứ mẫu 5
  3
 533. Tứ thiết 1
  3
 534. Tứ thiết 2
  3
 535. Tứ thiết 3
  3
 536. Tường hữu từ 1
  2
 537. Tường hữu từ 2
  2
 538. Tường hữu từ 3
  2
 539. Tướng thử 1
  2
 540. Tướng thử 2
  2
 541. Tướng thử 3
  2
 542. Uyển khâu 1
  3
 543. Uyển khâu 2
  3
 544. Uyển khâu 3
  3
 545. Vị Dương 1
  3
 546. Vị Dương 2
  3
 547. Viên hữu đào 1
  3
 548. Viên hữu đào 2
  3
 549. Vô y 1
  3
 550. Vô y 1
  3
 551. Vô y 2
  3
 552. Vô y 2
  3
 553. Vô y 3
  3
 554. Xa công 1
  2
 555. Xa công 2
  2
 556. Xa công 3
  2
 557. Xa công 4
  2
 558. Xa công 5
  2
 559. Xa công 6
  2
 560. Xa công 7
  2
 561. Xa công 8
  2
 562. Xa lân 1
  3
 563. Xa lân 2
  3
 564. Xa lân 3
  3
 565. Xi hiêu 1
  3
 566. Xi hiêu 2
  3
 567. Xi hiêu 3
  3
 568. Xi hiêu 4
  3
 569. Xuất kỳ đông môn 1
  3
 570. Xuất kỳ đông môn 2
  3
 571. Xuất xa 1
  3
 572. Xuất xa 2
  3
 573. Xuất xa 3
  3
 574. Xuất xa 4
  3
 575. Xuất xa 5
  3
 576. Xuất xa 6
  3
 577. Y ta 1
  3
 578. Y ta 2
  3
 579. Y ta 3
  4
 580. Yến yến 1
  4
 581. Yến yến 2
  4
 582. Yến yến 3
  4
 583. Yến yến 4
  3

Lương Khải Siêu (Trung Quốc)