25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
584 bài dịch
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Giáng (581 bài)
- Phạm Hổ (86 bài)
- Trần Dần (72 bài)
- Chính Hữu (27 bài)
- Phan Vũ (3 bài)
Tạo ngày 01/05/2020 16:09 bởi Vanachi
Tạ Quang Phát (25/1/1926 -?) sinh tại Trà Vinh, xuất thân trong một gia đình trung lưu, có bằng trung học Pháp năm 1944, tự học chữ Nho và chuyên nghiên cứu về chữ Nho từ năm 1947. Ông là chủ sự Phòng Sưu tầm thuộc Viện Khảo cổ thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục, đồng thời là chuyên viên Uỷ ban Dịch thuật trực thuộc Ban Cổ văn, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá trong chế độ Sài Gòn cũ. Ông đã dịch và xuất bản nhiều sách dịch từ Hán văn.

Tác phẩm:
- Hán học tân phương (tự xuất bản, Sài Gòn, 1948)
- Hán văn giải tự (NXB Vĩnh Bảo, Sài Gòn, 1956)
- Thi kinh tập truyện (Trung tâm học liệu, Bộ Quốc gia Giáo dục, Sài Gòn, 1969)
- Tây Sơn thuật lược (Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, Sài Gòn, 1971)

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Ẩn kỳ lôi 1 (Khổng Tử)
  2
 2. Ẩn kỳ lôi 2 (Khổng Tử)
  2
 3. Ẩn kỳ lôi 3 (Khổng Tử)
  3
 4. Bá hề 1 (Khổng Tử)
  2
 5. Bá hề 2 (Khổng Tử)
  3
 6. Bá hề 3 (Khổng Tử)
  2
 7. Bá hề 4 (Khổng Tử)
  2
 8. Bách chu 1 (Khổng Tử)
  2
 9. Bách chu 1 (Khổng Tử)
  2
 10. Bách chu 2 (Khổng Tử)
  2
 11. Bách chu 2 (Khổng Tử)
  2
 12. Bách chu 3 (Khổng Tử)
  2
 13. Bách chu 4 (Khổng Tử)
  2
 14. Bách chu 5 (Khổng Tử)
  2
 15. Bào hữu khổ diệp 1 (Khổng Tử)
  2
 16. Bào hữu khổ diệp 2 (Khổng Tử)
  3
 17. Bào hữu khổ diệp 3 (Khổng Tử)
  2
 18. Bào hữu khổ diệp 4 (Khổng Tử)
  2
 19. Bảo vũ 1 (Khổng Tử)
  3
 20. Bảo vũ 2 (Khổng Tử)
  3
 21. Bảo vũ 3 (Khổng Tử)
  3
 22. Bắc môn 1 (Khổng Tử)
  2
 23. Bắc môn 2 (Khổng Tử)
  2
 24. Bắc môn 3 (Khổng Tử)
  2
 25. Bắc phong 1 (Khổng Tử)
  2
 26. Bắc phong 2 (Khổng Tử)
  3
 27. Bắc phong 3 (Khổng Tử)
  3
 28. Biểu hữu mai 1 (Khổng Tử)
  4
 29. Biểu hữu mai 2 (Khổng Tử)
  4
 30. Biểu hữu mai 3 (Khổng Tử)
  4
 31. Cam đường 1 (Khổng Tử)
  2
 32. Cam đường 2 (Khổng Tử)
  2
 33. Cam đường 3 (Khổng Tử)
  2
 34. Can mao 1 (Khổng Tử)
  2
 35. Can mao 2 (Khổng Tử)
  2
 36. Can mao 3 (Khổng Tử)
  2
 37. Cao cầu 1 (Khổng Tử)
  4
 38. Cao cầu 1 (Khổng Tử)
  3
 39. Cao cầu 1 (Khổng Tử)
  3
 40. Cao cầu 2 (Khổng Tử)
  3
 41. Cao cầu 2 (Khổng Tử)
  3
 42. Cao cầu 2 (Khổng Tử)
  3
 43. Cao cầu 3 (Khổng Tử)
  3
 44. Cao cầu 3 (Khổng Tử)
  3
 45. Cao dương 1 (Khổng Tử)
  2
 46. Cao dương 2 (Khổng Tử)
  2
 47. Cao dương 3 (Khổng Tử)
  2
 48. Cát cú 1 (Khổng Tử)
  3
 49. Cát cú 2 (Khổng Tử)
  3
 50. Cát đàm 1 (Khổng Tử)
  1
 51. Cát đàm 2 (Khổng Tử)
  1
 52. Cát đàm 3 (Khổng Tử)
  1
 53. Cát luỹ 1 (Khổng Tử)
  2
 54. Cát luỹ 2 (Khổng Tử)
  2
 55. Cát luỹ 3 (Khổng Tử)
  2
 56. Cát nhật 1 (Khổng Tử)
  2
 57. Cát nhật 2 (Khổng Tử)
  2
 58. Cát nhật 3 (Khổng Tử)
  2
 59. Cát nhật 4 (Khổng Tử)
  2
 60. Cát sinh 1 (Khổng Tử)
  4
 61. Cát sinh 2 (Khổng Tử)
  4
 62. Cát sinh 3 (Khổng Tử)
  4
 63. Cát sinh 4 (Khổng Tử)
  4
 64. Cát sinh 5 (Khổng Tử)
  6
 65. Chí chưa thoả 志未酬 (Lương Khải Siêu)
  1
 66. Chung Nam 1 (Khổng Tử)
  3
 67. Chung Nam 2 (Khổng Tử)
  3
 68. Chung phong 1 (Khổng Tử)
  2
 69. Chung phong 2 (Khổng Tử)
  2
 70. Chung phong 3 (Khổng Tử)
  2
 71. Chung phong 4 (Khổng Tử)
  2
 72. Chung tư 1 (Khổng Tử)
  3
 73. Chung tư 2 (Khổng Tử)
  2
 74. Chung tư 3 (Khổng Tử)
  1
 75. Cốc phong 1 (Khổng Tử)
  2
 76. Cốc phong 2 (Khổng Tử)
  2
 77. Cốc phong 3 (Khổng Tử)
  2
 78. Cốc phong 4 (Khổng Tử)
  2
 79. Cốc phong 5 (Khổng Tử)
  2
 80. Cốc phong 6 (Khổng Tử)
  2
 81. Cưu mộc 1 (Khổng Tử)
  2
 82. Cưu mộc 2 (Khổng Tử)
  1
 83. Cưu mộc 3 (Khổng Tử)
  2
 84. Cửu vực 1 (Khổng Tử)
  3
 85. Cửu vực 2 (Khổng Tử)
  3
 86. Cửu vực 3 (Khổng Tử)
  3
 87. Cửu vực 4 (Khổng Tử)
  3
 88. Dã hữu man thảo 1 (Khổng Tử)
  3
 89. Dã hữu man thảo 2 (Khổng Tử)
  3
 90. Dã hữu tử khuân 1 (Khổng Tử)
  3
 91. Dã hữu tử khuân 2 (Khổng Tử)
  3
 92. Dã hữu tử khuân 3 (Khổng Tử)
  5
 93. Dương chi thuỷ 1 (Khổng Tử)
  2
 94. Dương chi thuỷ 1 (Khổng Tử)
  2
 95. Dương chi thuỷ 1 (Khổng Tử)
  3
 96. Dương chi thuỷ 2 (Khổng Tử)
  2
 97. Dương chi thuỷ 2 (Khổng Tử)
  2
 98. Dương chi thuỷ 2 (Khổng Tử)
  3
 99. Dương chi thuỷ 3 (Khổng Tử)
  2
 100. Dương chi thuỷ 3 (Khổng Tử)
  4
 101. Đại xa 1 (Khổng Tử)
  2
 102. Đại xa 2 (Khổng Tử)
  2
 103. Đại xa 3 (Khổng Tử)
  2
 104. Đào yêu 1 (Khổng Tử)
  6
 105. Đào yêu 2 (Khổng Tử)
  6
 106. Đào yêu 3 (Khổng Tử)
  2
 107. Đệ đỗ 1 (Khổng Tử)
  3
 108. Đệ đỗ 1 (Khổng Tử)
  3
 109. Đệ đỗ 2 (Khổng Tử)
  3
 110. Đệ đỗ 2 (Khổng Tử)
  3
 111. Đệ đỗ 3 (Khổng Tử)
  3
 112. Đệ đỗ 4 (Khổng Tử)
  3
 113. Đế đống 1 (Khổng Tử)
  2
 114. Đế đống 2 (Khổng Tử)
  2
 115. Đế đống 3 (Khổng Tử)
  2
 116. Đính chi phương trung 1 (Khổng Tử)
  2
 117. Đính chi phương trung 2 (Khổng Tử)
  2
 118. Đính chi phương trung 3 (Khổng Tử)
  2
 119. Đồng cung 1 (Khổng Tử)
  2
 120. Đồng cung 2 (Khổng Tử)
  2
 121. Đồng cung 3 (Khổng Tử)
  2
 122. Đông môn chi dương 1 (Khổng Tử)
  4
 123. Đông môn chi dương 2 (Khổng Tử)
  3
 124. Đông môn chi phần 1 (Khổng Tử)
  4
 125. Đông môn chi phần 2 (Khổng Tử)
  3
 126. Đông môn chi phần 3 (Khổng Tử)
  3
 127. Đông môn chi thiện 1 (Khổng Tử)
  3
 128. Đông môn chi thiện 2 (Khổng Tử)
  3
 129. Đông môn chi trì 1 (Khổng Tử)
  3
 130. Đông môn chi trì 2 (Khổng Tử)
  3
 131. Đông môn chi trì 3 (Khổng Tử)
  3
 132. Đông phương chi nhật 1 (Khổng Tử)
  3
 133. Đông phương chi nhật 2 (Khổng Tử)
  3
 134. Đông phương vị minh 1 (Khổng Tử)
  3
 135. Đông phương vị minh 2 (Khổng Tử)
  3
 136. Đông phương vị minh 3 (Khổng Tử)
  3
 137. Đông Sơn 1 (Khổng Tử)
  3
 138. Đông Sơn 2 (Khổng Tử)
  3
 139. Đông Sơn 3 (Khổng Tử)
  3
 140. Đông Sơn 4 (Khổng Tử)
  3
 141. Giản hề 1 (Khổng Tử)
  2
 142. Giản hề 2 (Khổng Tử)
  2
 143. Giản hề 3 (Khổng Tử)
  2
 144. Giản hề 4 (Khổng Tử)
  2
 145. Giang hữu tự 1 (Khổng Tử)
  2
 146. Giang hữu tự 2 (Khổng Tử)
  2
 147. Giang hữu tự 3 (Khổng Tử)
  2
 148. Giảo đồng 1 (Khổng Tử)
  3
 149. Giảo đồng 2 (Khổng Tử)
  3
 150. Hà bỉ nùng hĩ 1 (Khổng Tử)
  2
 151. Hà bỉ nùng hĩ 2 (Khổng Tử)
  2
 152. Hà bỉ nùng hĩ 3 (Khổng Tử)
  2
 153. Hà Quảng 1 (Khổng Tử)
  2
 154. Hà Quảng 2 (Khổng Tử)
  2
 155. Hạ tuyền 1 (Khổng Tử)
  3
 156. Hạ tuyền 2 (Khổng Tử)
  3
 157. Hạ tuyền 3 (Khổng Tử)
  3
 158. Hạ tuyền 4 (Khổng Tử)
  3
 159. Hán Quảng 1 (Khổng Tử)
  2
 160. Hán Quảng 2 (Khổng Tử)
  2
 161. Hán Quảng 3 (Khổng Tử)
  2
 162. Hành lộ 1 (Khổng Tử)
  2
 163. Hành lộ 2 (Khổng Tử)
  2
 164. Hành lộ 3 (Khổng Tử)
  2
 165. Hậu nhân 1 (Khổng Tử)
  3
 166. Hậu nhân 2 (Khổng Tử)
  3
 167. Hậu nhân 3 (Khổng Tử)
  3
 168. Hậu nhân 4 (Khổng Tử)
  3
 169. Hoàn lan 1 (Khổng Tử)
  2
 170. Hoàn lan 2 (Khổng Tử)
  2
 171. Hoàng điểu 1 (Khổng Tử)
  4
 172. Hoàng điểu 2 (Khổng Tử)
  3
 173. Hoàng điểu 3 (Khổng Tử)
  3
 174. Hoàng hoàng giả hoa 1 (Khổng Tử)
  3
 175. Hoàng hoàng giả hoa 2 (Khổng Tử)
  3
 176. Hoàng hoàng giả hoa 3 (Khổng Tử)
  3
 177. Hoàng hoàng giả hoa 4 (Khổng Tử)
  3
 178. Hoàng hoàng giả hoa 5 (Khổng Tử)
  3
 179. Hoành môn 1 (Khổng Tử)
  3
 180. Hoành môn 2 (Khổng Tử)
  3
 181. Hoành môn 3 (Khổng Tử)
  3
 182. Hùng trĩ 1 (Khổng Tử)
  2
 183. Hùng trĩ 2 (Khổng Tử)
  2
 184. Hùng trĩ 3 (Khổng Tử)
  2
 185. Hùng trĩ 4 (Khổng Tử)
  2
 186. Hữu đệ chi đỗ 1 (Khổng Tử)
  3
 187. Hữu đệ chi đỗ 2 (Khổng Tử)
  3
 188. Hữu hồ 1 (Khổng Tử)
  2
 189. Hữu hồ 2 (Khổng Tử)
  2
 190. Hữu hồ 3 (Khổng Tử)
  2
 191. Hữu nữ đồng xa 1 (Khổng Tử)
  4
 192. Hữu nữ đồng xa 2 (Khổng Tử)
  4
 193. Kê minh 1 (Khổng Tử)
  3
 194. Kê minh 2 (Khổng Tử)
  3
 195. Khải phong 1 (Khổng Tử)
  2
 196. Khải phong 2 (Khổng Tử)
  2
 197. Khải phong 3 (Khổng Tử)
  2
 198. Khải phong 4 (Khổng Tử)
  2
 199. Khảo bàn 1 (Khổng Tử)
  2
 200. Khảo bàn 2 (Khổng Tử)
  2
 201. Khảo bàn 3 (Khổng Tử)
  2
 202. Khâu trung hữu ma 1 (Khổng Tử)
  2
 203. Khâu trung hữu ma 2 (Khổng Tử)
  2
 204. Khâu trung hữu ma 3 (Khổng Tử)
  2
 205. Khiên thường 1 (Khổng Tử)
  3
 206. Khiên thường 2 (Khổng Tử)
  3
 207. Kích cổ 1 (Khổng Tử)
  1
 208. Kích cổ 2 (Khổng Tử)
  2
 209. Kích cổ 3 (Khổng Tử)
  2
 210. Kích cổ 4 (Khổng Tử)
  5
 211. Kích cổ 5 (Khổng Tử)
  2
 212. Kiêm gia 1 (Khổng Tử)
  3
 213. Kiêm gia 2 (Khổng Tử)
  3
 214. Kiêm gia 3 (Khổng Tử)
  3
 215. Kỳ úc 1 (Khổng Tử)
  3
 216. Kỳ úc 2 (Khổng Tử)
  3
 217. Kỳ úc 3 (Khổng Tử)
  3
 218. Lang bạt 1 (Khổng Tử)
  3
 219. Lang bạt 2 (Khổng Tử)
  3
 220. Lân chi chỉ 1 (Khổng Tử)
  2
 221. Lân chi chỉ 2 (Khổng Tử)
  2
 222. Lân chi chỉ 3 (Khổng Tử)
  6
 223. Lô linh 1 (Khổng Tử)
  3
 224. Lô linh 2 (Khổng Tử)
  3
 225. Lô linh 3 (Khổng Tử)
  3
 226. Lộc minh 1 (Khổng Tử)
  4
 227. Lộc minh 2 (Khổng Tử)
  4
 228. Lộc minh 3 (Khổng Tử)
  4
 229. Lục nguyệt 1 (Khổng Tử)
  3
 230. Lục nguyệt 2 (Khổng Tử)
  3
 231. Lục nguyệt 3 (Khổng Tử)
  2
 232. Lục nguyệt 4 (Khổng Tử)
  2
 233. Lục nguyệt 5 (Khổng Tử)
  2
 234. Lục nguyệt 6 (Khổng Tử)
  2
 235. Lục tiêu 1 (Khổng Tử)
  3
 236. Lục tiêu 2 (Khổng Tử)
  3
 237. Lục tiêu 3 (Khổng Tử)
  3
 238. Lục tiêu 4 (Khổng Tử)
  3
 239. Lục y 1 (Khổng Tử)
  3
 240. Lục y 2 (Khổng Tử)
  2
 241. Lục y 3 (Khổng Tử)
  2
 242. Lục y 4 (Khổng Tử)
  2
 243. Manh 1 (Khổng Tử)
  2
 244. Manh 2 (Khổng Tử)
  2
 245. Manh 3 (Khổng Tử)
  3
 246. Manh 4 (Khổng Tử)
  2
 247. Manh 5 (Khổng Tử)
  2
 248. Manh 6 (Khổng Tử)
  2
 249. Mao khâu 1 (Khổng Tử)
  2
 250. Mao khâu 2 (Khổng Tử)
  2
 251. Mao khâu 3 (Khổng Tử)
  2
 252. Mao khâu 4 (Khổng Tử)
  2
 253. Mộ môn 1 (Khổng Tử)
  3
 254. Mộ môn 2 (Khổng Tử)
  3
 255. Mộc qua 1 (Khổng Tử)
  2
 256. Mộc qua 2 (Khổng Tử)
  2
 257. Mộc qua 3 (Khổng Tử)
  2
 258. Nam hữu gia ngư 1 (Khổng Tử)
  3
 259. Nam hữu gia ngư 2 (Khổng Tử)
  3
 260. Nam hữu gia ngư 3 (Khổng Tử)
  3
 261. Nam hữu gia ngư 4 (Khổng Tử)
  3
 262. Nam sơn 1 (Khổng Tử)
  3
 263. Nam sơn 2 (Khổng Tử)
  3
 264. Nam sơn 3 (Khổng Tử)
  3
 265. Nam sơn 4 (Khổng Tử)
  3
 266. Nam sơn hữu đài 1 (Khổng Tử)
  3
 267. Nam sơn hữu đài 2 (Khổng Tử)
  3
 268. Nam sơn hữu đài 3 (Khổng Tử)
  3
 269. Nam sơn hữu đài 4 (Khổng Tử)
  4
 270. Nam sơn hữu đài 5 (Khổng Tử)
  2
 271. Nguyệt xuất 1 (Khổng Tử)
  3
 272. Nguyệt xuất 2 (Khổng Tử)
  4
 273. Nguyệt xuất 3 (Khổng Tử)
  3
 274. Ngư ly 1 (Khổng Tử)
  3
 275. Ngư ly 2 (Khổng Tử)
  3
 276. Ngư ly 3 (Khổng Tử)
  3
 277. Ngư ly 4 (Khổng Tử)
  3
 278. Ngư ly 5 (Khổng Tử)
  3
 279. Ngư ly 6 (Khổng Tử)
  3
 280. Nhật nguyệt 1 (Khổng Tử)
  2
 281. Nhật nguyệt 2 (Khổng Tử)
  2
 282. Nhật nguyệt 3 (Khổng Tử)
  2
 283. Nhật nguyệt 4 (Khổng Tử)
  2
 284. Nhị tử thừa chu 1 (Khổng Tử)
  2
 285. Nhị tử thừa chu 2 (Khổng Tử)
  2
 286. Nhữ phần 1 (Khổng Tử)
  2
 287. Nhữ phần 2 (Khổng Tử)
  2
 288. Nhữ phần 3 (Khổng Tử)
  1
 289. Nữ viết kê minh 1 (Khổng Tử)
  3
 290. Nữ viết kê minh 2 (Khổng Tử)
  3
 291. Nữ viết kê minh 3 (Khổng Tử)
  3
 292. Phá phủ 1 (Khổng Tử)
  3
 293. Phá phủ 2 (Khổng Tử)
  3
 294. Phá phủ 3 (Khổng Tử)
  3
 295. Phạt đàn 1 (Khổng Tử)
  3
 296. Phạt đàn 2 (Khổng Tử)
  3
 297. Phạt đàn 3 (Khổng Tử)
  3
 298. Phạt kha 1 (Khổng Tử)
  3
 299. Phạt kha 2 (Khổng Tử)
  3
 300. Phạt mộc 1 (Khổng Tử)
  3
 301. Phạt mộc 2 (Khổng Tử)
  3
 302. Phạt mộc 3 (Khổng Tử)
  3
 303. Phần tứ nhu 1 (Khổng Tử)
  3
 304. Phần tứ nhu 2 (Khổng Tử)
  3
 305. Phần tứ nhu 3 (Khổng Tử)
  3
 306. Phỉ phong 1 (Khổng Tử)
  4
 307. Phỉ phong 2 (Khổng Tử)
  4
 308. Phỉ phong 3 (Khổng Tử)
  4
 309. Phong 1 (Khổng Tử)
  3
 310. Phong 2 (Khổng Tử)
  3
 311. Phong 3 (Khổng Tử)
  3
 312. Phong 4 (Khổng Tử)
  3
 313. Phòng hữu thước sào 1 (Khổng Tử)
  3
 314. Phòng hữu thước sào 2 (Khổng Tử)
  3
 315. Phong vũ 1 (Khổng Tử)
  3
 316. Phong vũ 2 (Khổng Tử)
  3
 317. Phong vũ 3 (Khổng Tử)
  3
 318. Phù dĩ 1 (Khổng Tử)
  3
 319. Phù dĩ 2 (Khổng Tử)
  2
 320. Phù dĩ 3 (Khổng Tử)
  2
 321. Phù du 1 (Khổng Tử)
  3
 322. Phù du 2 (Khổng Tử)
  3
 323. Phù du 3 (Khổng Tử)
  4
 324. Phủ điền 1 (Khổng Tử)
  3
 325. Phủ điền 2 (Khổng Tử)
  4
 326. Phủ điền 3 (Khổng Tử)
  3
 327. Quan thư 1 (Khổng Tử)
  11
 328. Quan thư 2 (Khổng Tử)
  8
 329. Quan thư 3 (Khổng Tử)
  15
 330. Quân tử dương dương 1 (Khổng Tử)
  2
 331. Quân tử dương dương 2 (Khổng Tử)
  2
 332. Quân tử giai lão 1 (Khổng Tử)
  2
 333. Quân tử giai lão 2 (Khổng Tử)
  2
 334. Quân tử giai lão 3 (Khổng Tử)
  2
 335. Quân tử vu dịch 1 (Khổng Tử)
  2
 336. Quân tử vu dịch 2 (Khổng Tử)
  2
 337. Quyền dư 1 (Khổng Tử)
  3
 338. Quyền dư 2 (Khổng Tử)
  3
 339. Quyển nhĩ 1 (Khổng Tử)
  2
 340. Quyển nhĩ 2 (Khổng Tử)
  2
 341. Quyển nhĩ 3 (Khổng Tử)
  3
 342. Quyển nhĩ 4 (Khổng Tử)
  3
 343. Sơn hữu phù tô 1 (Khổng Tử)
  3
 344. Sơn hữu phù tô 2 (Khổng Tử)
  3
 345. Sơn hữu xu 1 (Khổng Tử)
  3
 346. Sơn hữu xu 2 (Khổng Tử)
  3
 347. Sơn hữu xu 3 (Khổng Tử)
  3
 348. Tái khu 1 (Khổng Tử)
  3
 349. Tái khu 2 (Khổng Tử)
  3
 350. Tái khu 3 (Khổng Tử)
  3
 351. Tái khu 4 (Khổng Tử)
  3
 352. Tái trì 1 (Khổng Tử)
  2
 353. Tái trì 2 (Khổng Tử)
  2
 354. Tái trì 3 (Khổng Tử)
  2
 355. Tái trì 4 (Khổng Tử)
  2
 356. Tang Trung 1 (Khổng Tử)
  2
 357. Tang Trung 2 (Khổng Tử)
  2
 358. Tang Trung 3 (Khổng Tử)
  2
 359. Tân đài 1 (Khổng Tử)
  2
 360. Tân đài 2 (Khổng Tử)
  2
 361. Tân đài 3 (Khổng Tử)
  2
 362. Tất suất 1 (Khổng Tử)
  3
 363. Tất suất 2 (Khổng Tử)
  3
 364. Tất suất 3 (Khổng Tử)
  3
 365. Tệ cẩu 1 (Khổng Tử)
  4
 366. Tệ cẩu 2 (Khổng Tử)
  4
 367. Tệ cẩu 3 (Khổng Tử)
  4
 368. Thác hề 1 (Khổng Tử)
  3
 369. Thác hề 2 (Khổng Tử)
  3
 370. Thạc nhân 1 (Khổng Tử)
  2
 371. Thạc nhân 2 (Khổng Tử)
  2
 372. Thạc nhân 3 (Khổng Tử)
  2
 373. Thạc nhân 4 (Khổng Tử)
  2
 374. Thạc thử 1 (Khổng Tử)
  3
 375. Thạc thử 2 (Khổng Tử)
  3
 376. Thạc thử 3 (Khổng Tử)
  3
 377. Thái cát 1 (Khổng Tử)
  4
 378. Thái cát 2 (Khổng Tử)
  5
 379. Thái cát 3 (Khổng Tử)
  4
 380. Thái khỉ 1 (Khổng Tử)
  2
 381. Thái khỉ 2 (Khổng Tử)
  2
 382. Thái khỉ 3 (Khổng Tử)
  2
 383. Thái khỉ 4 (Khổng Tử)
  2
 384. Thái linh 1 (Khổng Tử)
  3
 385. Thái linh 2 (Khổng Tử)
  3
 386. Thái linh 3 (Khổng Tử)
  3
 387. Thái phiền 1 (Khổng Tử)
  2
 388. Thái phiền 2 (Khổng Tử)
  2
 389. Thái phiền 3 (Khổng Tử)
  1
 390. Thái tần 1 (Khổng Tử)
  2
 391. Thái tần 2 (Khổng Tử)
  2
 392. Thái tần 3 (Khổng Tử)
  2
 393. Thái Thúc vu điền 1 (Khổng Tử)
  3
 394. Thái Thúc vu điền 2 (Khổng Tử)
  3
 395. Thái Thúc vu điền 3 (Khổng Tử)
  3
 396. Thái vi 1 (Khổng Tử)
  3
 397. Thái vi 2 (Khổng Tử)
  3
 398. Thái vi 3 (Khổng Tử)
  3
 399. Thái vi 4 (Khổng Tử)
  3
 400. Thái vi 5 (Khổng Tử)
  3
 401. Thái vi 6 (Khổng Tử)
  3
 402. Thanh nhân 1 (Khổng Tử)
  3
 403. Thanh nhân 2 (Khổng Tử)
  3
 404. Thanh nhân 3 (Khổng Tử)
  3
 405. Thảo trùng 1 (Khổng Tử)
  2
 406. Thảo trùng 2 (Khổng Tử)
  2
 407. Thảo trùng 3 (Khổng Tử)
  2
 408. Thần phong 1 (Khổng Tử)
  3
 409. Thần phong 2 (Khổng Tử)
  3
 410. Thần phong 3 (Khổng Tử)
  3
 411. Thấp hữu trường sở 1 (Khổng Tử)
  3
 412. Thấp hữu trường sở 2 (Khổng Tử)
  3
 413. Thấp hữu trường sở 3 (Khổng Tử)
  3
 414. Thập mẫu chi gian 1 (Khổng Tử)
  3
 415. Thập mẫu chi gian 2 (Khổng Tử)
  3
 416. Thấp tang 1 (Khổng Tử)
  2
 417. Thấp tang 2 (Khổng Tử)
  2
 418. Thấp tang 3 (Khổng Tử)
  2
 419. Thấp tang 4 (Khổng Tử)
  2
 420. Thất nguyệt 1 (Khổng Tử)
  3
 421. Thất nguyệt 2 (Khổng Tử)
  3
 422. Thất nguyệt 3 (Khổng Tử)
  3
 423. Thất nguyệt 4 (Khổng Tử)
  3
 424. Thất nguyệt 5 (Khổng Tử)
  3
 425. Thất nguyệt 6 (Khổng Tử)
  3
 426. Thất nguyệt 7 (Khổng Tử)
  3
 427. Thất nguyệt 8 (Khổng Tử)
  3
 428. Thi cưu 1 (Khổng Tử)
  3
 429. Thi cưu 2 (Khổng Tử)
  3
 430. Thi cưu 3 (Khổng Tử)
  3
 431. Thi cưu 4 (Khổng Tử)
  3
 432. Thiên bảo 1 (Khổng Tử)
  3
 433. Thiên bảo 2 (Khổng Tử)
  3
 434. Thiên bảo 3 (Khổng Tử)
  3
 435. Thiên bảo 4 (Khổng Tử)
  3
 436. Thiên bảo 5 (Khổng Tử)
  3
 437. Thiên bảo 6 (Khổng Tử)
  3
 438. Thố tư 1 (Khổng Tử)
  2
 439. Thố tư 2 (Khổng Tử)
  2
 440. Thố tư 3 (Khổng Tử)
  2
 441. Thố viên 1 (Khổng Tử)
  2
 442. Thố viên 2 (Khổng Tử)
  2
 443. Thố viên 3 (Khổng Tử)
  2
 444. Thù mâu 1 (Khổng Tử)
  3
 445. Thù mâu 2 (Khổng Tử)
  3
 446. Thù mâu 3 (Khổng Tử)
  3
 447. Thuần chi bôn bôn 1 (Khổng Tử)
  2
 448. Thuần chi bôn bôn 2 (Khổng Tử)
  2
 449. Thúc vu điền 1 (Khổng Tử)
  3
 450. Thúc vu điền 2 (Khổng Tử)
  3
 451. Thúc vu điền 3 (Khổng Tử)
  3
 452. Thử ly 1 (Khổng Tử)
  2
 453. Thử ly 2 (Khổng Tử)
  2
 454. Thử ly 3 (Khổng Tử)
  2
 455. Thức vi 1 (Khổng Tử)
  2
 456. Thức vi 2 (Khổng Tử)
  2
 457. Thước sào 1 (Khổng Tử)
  1
 458. Thước sào 2 (Khổng Tử)
  2
 459. Thước sào 3 (Khổng Tử)
  2
 460. Thường đệ 1 (Khổng Tử)
  3
 461. Thường đệ 2 (Khổng Tử)
  3
 462. Thường đệ 3 (Khổng Tử)
  3
 463. Thường đệ 4 (Khổng Tử)
  3
 464. Thường đệ 5 (Khổng Tử)
  3
 465. Thường đệ 6 (Khổng Tử)
  3
 466. Thường đệ 7 (Khổng Tử)
  3
 467. Thường đệ 8 (Khổng Tử)
  3
 468. Thương Trọng Tử 1 (Khổng Tử)
  5
 469. Thương Trọng Tử 2 (Khổng Tử)
  5
 470. Thương Trọng Tử 3 (Khổng Tử)
  5
 471. Tiêu liêu 1 (Khổng Tử)
  3
 472. Tiêu liêu 2 (Khổng Tử)
  3
 473. Tiểu nhung 1 (Khổng Tử)
  3
 474. Tiểu nhung 2 (Khổng Tử)
  3
 475. Tiểu nhung 3 (Khổng Tử)
  3
 476. Tiểu tinh 1 (Khổng Tử)
  2
 477. Tiểu tinh 2 (Khổng Tử)
  2
 478. Tĩnh nữ 1 (Khổng Tử)
  4
 479. Tĩnh nữ 2 (Khổng Tử)
  4
 480. Tĩnh nữ 3 (Khổng Tử)
  3
 481. Tinh tinh giả nga 1 (Khổng Tử)
  2
 482. Tinh tinh giả nga 2 (Khổng Tử)
  2
 483. Tinh tinh giả nga 3 (Khổng Tử)
  2
 484. Tinh tinh giả nga 4 (Khổng Tử)
  2
 485. Tố quan 1 (Khổng Tử)
  3
 486. Tố quan 2 (Khổng Tử)
  3
 487. Tố quan 3 (Khổng Tử)
  3
 488. Trạch bi 1 (Khổng Tử)
  3
 489. Trạch bi 2 (Khổng Tử)
  3
 490. Trạch bi 3 (Khổng Tử)
  3
 491. Trắc hộ 1 (Khổng Tử)
  3
 492. Trắc hộ 2 (Khổng Tử)
  3
 493. Trắc hộ 3 (Khổng Tử)
  3
 494. Trẫm lộ 1 (Khổng Tử)
  3
 495. Trẫm lộ 2 (Khổng Tử)
  3
 496. Trẫm lộ 3 (Khổng Tử)
  3
 497. Trẫm lộ 4 (Khổng Tử)
  3
 498. Trân Vĩ 1 (Khổng Tử)
  3
 499. Trân Vĩ 2 (Khổng Tử)
  3
 500. Trâu ngu 1 (Khổng Tử)
  2
 501. Trâu ngu 2 (Khổng Tử)
  2
 502. Tri y 1 (Khổng Tử)
  4
 503. Tri y 2 (Khổng Tử)
  5
 504. Tri y 3 (Khổng Tử)
  4
 505. Tru Lâm 1 (Khổng Tử)
  4
 506. Tru Lâm 2 (Khổng Tử)
  3
 507. Trúc can 1 (Khổng Tử)
  4
 508. Trúc can 2 (Khổng Tử)
  3
 509. Trúc can 3 (Khổng Tử)
  3
 510. Trúc can 4 (Khổng Tử)
  3
 511. Trung cốc hữu thôi 1 (Khổng Tử)
  2
 512. Trung cốc hữu thôi 2 (Khổng Tử)
  2
 513. Trung cốc hữu thôi 3 (Khổng Tử)
  2
 514. Trử 1 (Khổng Tử)
  3
 515. Trử 2 (Khổng Tử)
  3
 516. Trử 3 (Khổng Tử)
  3
 517. Tuân đại lộ 1 (Khổng Tử)
  3
 518. Tuân đại lộ 2 (Khổng Tử)
  3
 519. Tuyền 1 (Khổng Tử)
  3
 520. Tuyền 2 (Khổng Tử)
  3
 521. Tuyền 3 (Khổng Tử)
  3
 522. Tuyền thuỷ 1 (Khổng Tử)
  2
 523. Tuyền thuỷ 2 (Khổng Tử)
  2
 524. Tuyền thuỷ 3 (Khổng Tử)
  2
 525. Tuyền thuỷ 4 (Khổng Tử)
  2
 526. Tử khâm 1 (Khổng Tử)
  7
 527. Tử khâm 2 (Khổng Tử)
  5
 528. Tử khâm 3 (Khổng Tử)
  6
 529. Tứ mẫu 1 (Khổng Tử)
  3
 530. Tứ mẫu 2 (Khổng Tử)
  3
 531. Tứ mẫu 3 (Khổng Tử)
  3
 532. Tứ mẫu 4 (Khổng Tử)
  3
 533. Tứ mẫu 5 (Khổng Tử)
  3
 534. Tứ thiết 1 (Khổng Tử)
  3
 535. Tứ thiết 2 (Khổng Tử)
  3
 536. Tứ thiết 3 (Khổng Tử)
  3
 537. Tường hữu từ 1 (Khổng Tử)
  2
 538. Tường hữu từ 2 (Khổng Tử)
  2
 539. Tường hữu từ 3 (Khổng Tử)
  2
 540. Tướng thử 1 (Khổng Tử)
  2
 541. Tướng thử 2 (Khổng Tử)
  2
 542. Tướng thử 3 (Khổng Tử)
  2
 543. Uyển khâu 1 (Khổng Tử)
  3
 544. Uyển khâu 2 (Khổng Tử)
  3
 545. Uyển khâu 3 (Khổng Tử)
  3
 546. Vị Dương 1 (Khổng Tử)
  3
 547. Vị Dương 2 (Khổng Tử)
  3
 548. Viên hữu đào 1 (Khổng Tử)
  3
 549. Viên hữu đào 2 (Khổng Tử)
  3
 550. Vô y 1 (Khổng Tử)
  3
 551. Vô y 1 (Khổng Tử)
  3
 552. Vô y 2 (Khổng Tử)
  3
 553. Vô y 2 (Khổng Tử)
  3
 554. Vô y 3 (Khổng Tử)
  3
 555. Xa công 1 (Khổng Tử)
  2
 556. Xa công 2 (Khổng Tử)
  2
 557. Xa công 3 (Khổng Tử)
  2
 558. Xa công 4 (Khổng Tử)
  2
 559. Xa công 5 (Khổng Tử)
  2
 560. Xa công 6 (Khổng Tử)
  2
 561. Xa công 7 (Khổng Tử)
  2
 562. Xa công 8 (Khổng Tử)
  2
 563. Xa lân 1 (Khổng Tử)
  3
 564. Xa lân 2 (Khổng Tử)
  3
 565. Xa lân 3 (Khổng Tử)
  3
 566. Xi hiêu 1 (Khổng Tử)
  3
 567. Xi hiêu 2 (Khổng Tử)
  3
 568. Xi hiêu 3 (Khổng Tử)
  3
 569. Xi hiêu 4 (Khổng Tử)
  3
 570. Xuất kỳ đông môn 1 (Khổng Tử)
  3
 571. Xuất kỳ đông môn 2 (Khổng Tử)
  3
 572. Xuất xa 1 (Khổng Tử)
  3
 573. Xuất xa 2 (Khổng Tử)
  3
 574. Xuất xa 3 (Khổng Tử)
  3
 575. Xuất xa 4 (Khổng Tử)
  3
 576. Xuất xa 5 (Khổng Tử)
  3
 577. Xuất xa 6 (Khổng Tử)
  3
 578. Y ta 1 (Khổng Tử)
  3
 579. Y ta 2 (Khổng Tử)
  3
 580. Y ta 3 (Khổng Tử)
  4
 581. Yến yến 1 (Khổng Tử)
  4
 582. Yến yến 2 (Khổng Tử)
  4
 583. Yến yến 3 (Khổng Tử)
  4
 584. Yến yến 4 (Khổng Tử)
  3