Ôi lời hẹn trước khi xa cách,
Đành phụ nàng ta thác từ đây!
Đáng tin lời hẹn bấy nay,
Không thi hành được mảy may với nàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.