Đài kia mới đẹp xinh cao vượt
Trên Hoàng Hà mặt nước phẳng yên.
Tìm người hoà thuận nên duyên
Gặp người có tật chẳng thuyên dứt nào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.