Sông Tuyền cuồn cuộn chảy đi,
Lướt xuôi nhập với sông Kỳ ra xa.
Ôm sầu nhớ nước Vệ nhà,
Chẳng ngày nào chẳng xót xa tấc lòng.
Chị em hầu thiếp trẻ trung,
Kế chi về được ta cùng mưu toan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.