Gió bấc thổi mấy luồng vi vút
Mưa tuyết vừa bay trút tơi bời.
Cùng ta thân ái những người
Dắt tay về hẳn mau rời khỏi đây.
Sao lại còn khoan thai lần lữa ?
Nguy loạn đà sắp sửa gấp rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.