Ngọn gió đông điều hòa thư thái,
Khiến mây che rồi lại mưa rào,
Đồng tâm gắng sức cùng nhau,
Đừng nên giận dữ kiếm câu rầy rà.
Rau phĩ rau phong ta tìm nhổ,
Chớ nên vì rễ dở bỏ rau.
Tiếng thơm chẳng dám trái nào,
Với chàng cùng chết theo nhau một lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.