Nước suối lạnh một dòng tuôn chảy,
Dưới Tuấn đều nhờ đấy tốy tươi.
Mẹ ta con có bảy người,
Thế mà phải chịu một đời khổ đau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.