Đi ra đất Tế trọ ngay
Uống chung rượu tiễn, Nễ này vượt qua.
Phận con gái gả đi xa
Anh em từ biệt, mẹ cha cách vời.
Các cô, ta hỏi đôi lời,
Và cùng hầu thiếp kế rời về thăm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.