Đài kia mới thật là tươi sáng,
Trên Hoàn Hà lai láng thuỷ triều.
Tìm người yên ổn thuận chiều,
Gặp người bệnh thưỡn (ưỡn) với nhiều xấu xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.