Dềnh dàng thay vóc người to lớn!
Nhảy múa quanh giữa chốn công đình.
Sức thì như cọp đáng kinh,
Cầm cương mềm mại như hình dải tua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.