Chẳng phải chồng không gì là đỏ,
Chẳng phải quạ không phải sắc đen
Cùng ta những kẻ thuộc quen,
Chung xe dắt díu bỏ miền này đây.
Sao lại còn khoan thai lần lữa ?
Nguy loạn đà sắp sửa gấp rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.