Cùng đi thuyền hai người lướt sóng,
Thấp thoáng xa hình bóng chơi vơi.
Nói ra để nhớ hai người,
Trong lòng luống những ngậm ngùi bâng khuâng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.