Gió nam từ phương nam đưa lại,
Thổi lùa vào trong mấy cành gai.
Mẹ ta hiền sáng trên đời,
Còn ta con cái chẳng người giỏi ngoan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.