Gió suốt ngày lại thêm mây phủ,
Chưa qua ngày vần vũ nữa rồi.
Thức trông muốn nói đôi lời,
Muốn thưa chàng rõ, hắt hơi ngại ngùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.