Suy vi rày đã lắm rồi,
Sao mà chẳng chịu về thôi thế này ?
Thân vua nếu chẳng ở đây,
Sao đành chìm hãm bùn lầy nhuốc nhơ ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.