Trông chừng ngày tháng lặng trôi,
Em hằng tưởng nhớ xa xôi về vì chàng.
Muôn trùng xa tít dặm đàng,
Lam sao có thể em sang được cùng ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.