Suy vi rày đã suy vi,
Trở về sao chẳng chịu đi cho rồi ?
Nếu không vì nghĩa vua tôi,
Sao cam chịu ướt lắm hồi móc sương ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.