Trên núi cao cây trăn chen khắp
Cây linh thì dưới thấp mọc đầy.
Hỏi rằng ta nhớ ai đây ?
Những vua xưa ở phương tây trị vì.
Bực vua xưa kia thì đâu nhỉ
Là những vua ngự trị phương tây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.