Lưới đánh cá đem giăng để bắt,
Chim hồng này lại mắc vào trong.
Tìm người hoà thuận thung dung.
Gặp người ác tật khom vòng cái lưng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.