Ở lâu áo da chồn cũ rách,
Há vì xe chẳng tách sang đông ?
Nhưng vì chú bác các ông,
Làm ngơ chẳng chịu đồng lòng cùng nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.