Mặt trăng và lại mặt trời
Phương đông đều thấy sáng soi lộ hình.
Mẹ cha hai đấng thân sinh,
Dưỡng nuôi chẳng trọn ái tình dở dang.
Làm sao định tỉnh được chàng ?
Đáp bù lại nỗi phụ phàng vô nghi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.